logotyp
Login

Zápis do 1. třídy

Zápis do ZŠ a MŠ pro ukrajinské děti

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základníhovzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ a MŠ Jevišovice

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9. června 2022 od 13.30 do 14. 30 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ a MŠ Jevišovice 34

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

     Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

     заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

     документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání a do mateřské školy rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи і до дитячого садка приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Jevišovicích dne/дата 25.5.2022                                            

 


 


Termín zápisu: čtvrtek - 7. duben 2022

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz se od 14.2.2022 zaregistrujete k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 a vyberete si volný čas zápisu. Registrovat se a přijít k zápisu musí i děti žádající o odklad k povinné školní docházce.

Na Vámi zadaný e-mail při registraci Vám přijdou veškeré informace. Z odkazu v emailu si vyplňte a vytisknete Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (podepsaný musíte dodat do školy před termínem zápisu) - viz níže.
Přihlášku si můžete vyplnit v programu Adobe Acrobat Reader ( https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html?promoid=C4SZ2XDR&mv=other ) nebo vytisknout a doplnit ručně.

 

Podepsané přihlášky oprávněnou osobou musí být doručeny  škole ZŠ a MŠ Jevišovice:

 1. Doporučeným dopisem,
 2. Osobně do kanceláře ZŠ a MŠ Jevišovice v čase 8.00 - 12. 00 hodin
 3. Datová schránka školy - cy7iyj6

Poslední den přijetí přihlášek je 6. 4. 2022 do 12.00 hodin. On-line zápis nenahrazuje přihlášení k zápisu. Přihláška musí být škole doručena. 

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • rodný list dítěte (nebo jeho ověřená kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce (jiný doklad, např. rozhodnutí soudu o opatrovnictví,...)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky musíte nejpozději v den zápisu dodat:

 • zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)
 • doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 • Žádost o odklad (součástí e-mailu, který Vám dojde po registraci)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet otevíraných tříd - 1

 V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem nebo opatrovnickým rozhodnutím soudu o přidělení dítěte do péče.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, kterou obdrží v e-mailu po zaregistrování na https://aplikace.zapisyonline.cz
V souladě se správním řízení ředitel vydá rozhodnotí o přijetí nebo nepřijetí žáka do první třídy.


Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v  školu o odklad (obdrží v e-mailu po registraci). Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Požadované dokumenty musí být k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají. 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

10.2.2022
 

   

 

 

 

Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign