logotyp
Login

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k organizaci zápisů  nám všem nezbývá, než se této situaci přizpůsobit.

Způsob zápisu se nemění, jen nebude probíhat fyzicky pohovor dětí s vyučujícím, ale zápis bude probíhat pouze formálním způsobem.

FORMÁLNÍ ZÁPIS 

Své dítě zaregistrujete do 9. 4. 2021 ke vzdělávání na naší škole s využitím aplikace Zápisy online (odkaz je na stránkách). 

Po vyplnění všech potřebných údajů a odeslání elektronické verze Vám bude e-mailem zaslána přihláška (popř. Žádost o odklad) ke vzdělávání v PDF verzi. Tuto podepsanou doručte do školy do 9. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

 • Odešlete datovou schránkou školy,
 • Odešlete podepsané doporučeně poštou na adresu školy
 • Doručte podepsané po telefonické domluvě do školy

14. dubna 2021 kdykoli mezi 13.30 - 16.30 hodin (sál Komenia) donese zákonný zástupce do školy (původně přidělené časy neplatí).
Náhradní termín (omluvené) je 16.4.2021 od 8.00 -12.00 hod:

 • kopii (neověřenou) rodného listu
 • občanský průkaz zákonného zástupce (k nahlednutí)
 • Žádost o odklad dítěte (pokud žádáte o odklad)
 • vyjádření poradenského zařízení (pokud žádáte o odklad)
 • vyjádření lékaře (pokud žádáte o odklad)

Veškeré informace (níže) platí. Jediná změna je, že nebude zápis s dítětem ve třídě. Veškeré podklady je však nutné v požadovaných dnech a časech dodat.

--------------------------------------------------------------------------------
Všechny tyto dokumenty jsou potřeba pro vydání rozhodnutí o přijetí ke vždělávání, popřípadě rozhodnutí o udělení odkladu ke vzdělávání.

Termín zápisu: středa - 14. duben 2021

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

Na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz se zaregistrujete k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 a vyberete si volný čas zápisu. Registrovat se a přijít k zápisu musí i děti žádající o odklad k povinné školní docházce.

Na Vámi zadaný e-mail při registraci Vám přijdou veškeré informace, včetně Žádosti o přijetí ke vzdělávání nebo Žádosti o odklad povinné školní docházky.
Přihlášku si v programu Adobe Acrobat Reader ( https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html?promoid=C4SZ2XDR&mv=other ) vyplňte nebo vytiskněte a vyplňte ručně.

 

Podepsané přihlášky oprávněnou osobou dodejte škole ZŠ a MŠ Jevišovice:

 1. Doporučeným dopisem,
 2. Osobně do kanceláře ZŠ a MŠ Jevišovice v čase 8.00 - 12. 00 hodin
 3. Datová schránka školy - cy7iyj6

Poslední den přijetí přihlášek je 9. 4. 2021 do 12.00 hodin.

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty:

 • rodný list dítěte (nebo jeho kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce (jiný doklad, např. rozhodnutí soudu o opatrovnictví,...)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky musíte nejpozději v den zápisu dodat:

 • zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)
 • doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 • Žádost o odklad (součástí e-mailu, který Vám dojde po registraci)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet v jedné třídě: 26 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být ještě snížena)
 • max. počet otevíraných tříd - 1

 V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem nebo opatrovnickým rozhodnutím soudu o přidělení dítěte do péče.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, kterou obdrží v e-mailu po zaregistrování na https://aplikace.zapisyonline.cz
V souladě se správním řízení ředitel vydá rozhodnotí o přijetí nebo nepřijetí žáka do první třídy.


Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v  školu o odklad (obdrží v e-mailu po registraci). Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Požadované dokumenty musí být k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají. 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.


26.4.2021

Rozhodnutí o příjetí do 1. třídy ZŠ 2021/2022


 

   

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ šk. r. 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ šk. r. 2021/2022Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ šk. r. 2021/2022

Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign