logotyp
Login

Informace pro rodiče

STÁVKA

Vážení rodiče, milí žáci,

          oznamujeme, že zaměstnanci školy se připojí ke stávce dne  27. listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o všechny zaměstnance, bude škola a školka uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina.

Mrzí nás, že rodičům, zákonným zástupcům, kterých si velmi vážíme, tímto možná znepříjemníme jeden den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT, potažmo vlády, by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, že proti nim musíme vystoupit. Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání.

Nestávkujeme kvůli platům učitelů, jejich nezvyšování bychom pochopili.

Důvodem stávky je zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků (zejména uklízeček, kuchařek, školníků) a ostatních pedagogů (zejména asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny) nejen v roce 2024, ale v dalším období.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly a aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

 • omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny při výuce českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů
 • zvyšování počtu žáků ve třídách,
 • ohrožení společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • omezování volitelných předmětů,
 • ohrožení existence malotřídek,
 • omezení v pořizování učebních pomůcek.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a podporu a omlouváme se za případné komplikace.

 

                                          Zaměstnanci ZŠ a MŠ Jevišovice

 

    

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Vítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

https://infoabsolvent.cz/?fbclid=IwAR2WfH2ZXBnzaUt_dwNw_wXszSwXbjA5F3x1R5JQSv8Z80uN2kzfh7bBcno

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  speciální pedagog, školní metodik prevence

Pracovníci :

Výchovný poradce: Mgr.  Kateřina Neuschlová

Speciální pedagog: Mgr. Petra Vaňková

Školní metodik prevence: Mgr. Josef Fabík

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu.

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
 • reedukace dětí s SPU
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 
 
Škola se otevírá v 7:10

                                               

1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

7.30

8.25

9.20

10.25

11.20

12.15

13.30

14.25

8.15

9.10

10.05

11.10

12.05

13.00

14.15

15.10

 

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign