logotyp
Login

Informace pro rodiče

Zdroje informací pro výuku o bezpečném chování na internetu

Jako zdroj informací, které lze využít při výuce o bezpečném chování na internetu na základní škole, Vám doporučuji webové stránky projektu Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz). Na stránkách projektu, v sekci pro učitele, naleznete krátké videospoty s odbornými komentáři natočené za pomoci youtuberů tak, aby byly srozumitelné a blízké žákům na základních školách. Dále je zde prezentována metodická příručka, obsahující obecné informace a náměty, jak s videospoty pracovat a zapojit žáky aktivně do výuky a další využitelné materiály a pracovní listy.

Link: https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=53

Kybernetické bezpečnosti a bezpečnému chování na internetu se věnuje komplexně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (nukib.gov.cz). Na svých webových stránkách mají celou sekci věnovanou materiálům pro školy, zejména s online materiály pro výuku. U některých kurzů, například Jsem netvor (www.jsemnetvor.cz), jsou kurzy připravené včetně metodické části, pracovních listů a začleněním vzdělávacích cílů do RVP.

Link: https://nukib.gov.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/skoly/zakladni-skoly/

Jako další dobrý zdroj informací, doporučuji materiály zveřejněné na webových stránkách projektu E-Bezpečí, Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci (www.e-bezpeci.cz). Zde naleznete krátké přehledné listy k jednotlivým problematikám, dále informace o jednotlivých závadových jevech na internetu, výzkumné zprávy, příručky a další aktuality.

Link: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/34-o-projektu-1/o-projektu/925-materialy

Pěkně zpracované a dobře srozumitelné publikace jak pro žáky ve věku 6 – 12 let, tak pro starší žáky a dospělé, lze stáhnout na stránkách projektu Internetem bezpečně. Jedná se o kratší publikace, u kterých lze získat zdarma verzi pro tisk. Doporučuji je k přečtení a jako zdroj informací při výuce. Na webu je ke stažení i aktualizovaná online učebnice informatiky.

Link: https://www.internetembezpecne.cz/ke-stazeni/

 

Dle odpovědí v dotaznících mají žáci nejvíce zájem o informace o podvodech a umělé inteligenci.

Tématu internetových podvodů se věnuje projekt #nePINdej!. Na stránkách projektu https://www.kybertest.cz/ naleznete informace o podvodech a interaktivní test, kdy si mohou žáci vyzkoušet své znalosti a poučit se o bezpečném chování. Test je vhodný pro žáky od 12 let.

Tématu umělé inteligence se věnují například stránky projektu E-Bezpečí, kde naleznete základní informace a odkaz na další zdroje k tomuto tématu. https://ai.e-bezpeci.cz/. Zpracované materiály k umělé inteligenci pro využití ve výuce informatiky naleznete na stránkách projektu https://aidetem.cz/

Tématu mediální výchovy se věnuje projekt Jeden svět na školách www.jsns.cz. Na stránkách projektu naleznete sadu materiálů včetně metodických návodů. https://www.jsns.cz/krok-za-krokem/15221-medialni-vzdelavani

Tématu práce s informacemi a mediální výuce se také věnuje příručka projektu E-Bezpečí Na Pravdě záleží, dostupná na https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/cedmo/161-na-pravde-zalezi-jak-ucit-o-pravde-a-lzi-na-internetu-prirucka-pro-ucitele/file

Tématu prevence rizikových jevů se věnuje publikace „Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a další cílové skupiny ve školním prostředí“, která je metodickým průvodcem klíčovými tématy prevence rizikového chování v online prostředí. Publikaci a další materiály k ní je možné stáhnout na stránkách odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. https://prevencekriminality.cz/vychazi-kyberakademie-pro-pracovniky-obci-obecnich-policii-a-dalsi-cilove-skupiny-ve-skolnim-prostredi/

 

 


Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Vítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

https://infoabsolvent.cz/?fbclid=IwAR2WfH2ZXBnzaUt_dwNw_wXszSwXbjA5F3x1R5JQSv8Z80uN2kzfh7bBcno

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  speciální pedagog, školní metodik prevence

Pracovníci :

Výchovný poradce: Mgr.  Kateřina Neuschlová

Speciální pedagog: Mgr. Petra Vaňková

Školní metodik prevence: Mgr. Josef Fabík

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu.

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
 • reedukace dětí s SPU
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 
 
Škola se otevírá v 7:10

                                               

1.hodina

2.hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

7.30

8.25

9.20

10.25

11.20

12.15

13.30

14.25

8.15

9.10

10.05

11.10

12.05

13.00

14.15

15.10

 

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, příspěvková organizace
Jevišovice 34
Jevišovice 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
 • image 53
 • image 34
 • image 55
 • image 35
 • image 49
 • image 54

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign