logotyp
Login

Koronavirus

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Doporučený postup OSPDL ČLS JEPDoporučený postup OSPDL ČLS JEP

Nástup žáků od 1. září – otázky a odpovědi

Kdy začne vyučování a je výuka povinná?
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020. Výuka je pro žáky od tohoto data povinná.

Jak bude regulován vstup do školní budovy?
Ž
áci i doprovod se mohou před školou pohybovat volně. Do školy však vstupují pouze žáci. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Musí se nosit povinně roušky?
Pouze v případě vyhlášení druhého (oranžového) stupně na takzvaném semaforu. Povinné budou v tomto případě ve vnitřních prostorách školy, tedy na chodbách, na toaletách a ve školní jídelně.

Zpřísní se hygienické předpisy?
Při vstupu do školy, na toaletách a dalších částech školy bude umístěna dezinfekce. Žáci si budou opakovaně mýt ruce. Zavádějí se přísná pravidla pro úklid vnitřních prostor školní budovy. Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou a pravidelné větrání prostoru.

Jak bude organizován provoz školní jídelny a družiny?
Ano, ale budou fungovat s jistými omezeními podle vývoje epidemiologické situace.

Budou fungovat kroužky a soutěže, ozdravné a adaptační pobyty a zimní výcvikový kurz?
Kroužky budou za zpřísněných hygienických podmínek fungovat. Naopak se nedoporučují hromadné kulturní a sportovní akce, převážně mezi školami. Pořadatelé soutěží a přehlídek by je měli posunout na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Totéž platí pro školní výlety, ozdravné pobyty a zimní výcvikový kurz. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou ministerstvem školství vyhlášeny. 

Pokud dítě bude jevit příznaky onemocnění covid-19, jak se škola zachová?
Osoby s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud dítě během vyučování začne začne projevovat náznaky onemocnění, které definují podle MZd možnost nákazy, zaměstnanec školy ho ihned izoluje a zkontaktuje rodiče. Ti mají povinnost okamžitě dítě vyzvednout a pak zkontaktují praktického lékaře, který určí další postup.

Co bude následovat po podezření na nákazu covid-19?
Praktický lékař může nechat dítě doma na pozorování, nebo ho poslat na PCR test. V případě pozitivity kontaktuje příslušného hygienika, jenž učiní epidemiologické šetření ve škole. Je-li dítě bezpříznakové nebo má mírný průběh nemoci, po 10denní karanténě se může vrátit zpět do školy.

Prokáže-li se pozitivní test na koronavirus, zavře se celá škola?
Rozhodne o tom krajský hygienik. Počítá se spíš s karanténou pro úzký okruh kontaktů nakaženého žáka, eventuálně pro jednu třídu. Škola se řídí podle semaforu ministerstva zdravotnictví. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření. 

Kdy se přechází na distanční výuku?
Bude-li v části školy (jedné či několika třídách) vyhlášena karanténa, automaticky se v ní přechází na distanční výuku podle pravidel novely školského zákona. Bude povinná, a pokud se jí žák nezúčastní, musí být řádně omluven (viz informace v další části textu).

Další informace o provozu:

1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

2. Vzhledem k probíhajícím opravám ve škole bude pořád částečně omezen pohyb ve škole.

3. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Zákonní zástupci poučí děti, jak se chovat v hromadném prostředku (dojíždějící) a jak dodržovat hygienické předpisy.

5. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

6. Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla.

7. Před vstupem do školy a třídy si žáci vydezinfikují ruce. Ve škole používají jednorázové ručníky, které odhodí do  koše. Do školy dejte dětem papírové kapesníky, po použití je nutnost okamžitě vyhodit.

8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci. Žáci o přestávkách budou ve třídách, venkovní přestávky budou z důvodu shromažďování v šatně do odvolání zrušeny.

9. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nemusí žáci nosit roušku.

10.Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude kontaktovat zákonného zástupce.

11.Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, pokud na ně škola z rozhodnutí odpovědných orgánů přejde.

12.V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole jedné celé třídy, škola poskytuje pro třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem.

Zákonní zástupci budou podrobně informováni o distančním vzdělávání. Škola pro tyto účely bude používat systémy -  MS Office365 a Bakaláře.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Jak mluvit o koronaviru s dětmi

Jak se připojit do Office365 školy

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Jevišovice

obrázek
Jevišovice 34, Jevišovice, 671 53

Telefon : +420 515 231 139

datová schránka : cy7iyj6

IČO: 70989605

zs.jevisovice@skolyjm.cz

www.zsmsjevisovice.cz
Domů     Facebook     Kontakty    Mail
  • image 53
  • image 34
  • image 55
  • image 35
  • image 49
  • image 54

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign